หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพฯ ระดับคณะและสถาบัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพฯ ระดับคณะและสถาบัน

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-24 00:55:14

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพฯ ระดับคณะและสถาบัน

         เวลา 10.15 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และนางสาวสุรัสวดี เรืองเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับคณะและสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ ตัวบ่งชี้ 2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ 2.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ตัวบ่งชี้ 2.3 การวิจัยและนวัตกรรม และตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th