หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคุณรภัสวรีญ์ เทียมทันพร ประธานวิสาหกิจบ้านบางวัว และชาวบ้านในพื้นที่ จัดพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์แปรรูป บ้านบางวัว ตำบนไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคุณรภัสวรีญ์ เทียมทันพร ประธานวิสาหกิจบ้านบางวัว และชาวบ้านในพื้นที่ จัดพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์แปรรูป บ้านบางวัว ตำบนไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-12-22 12:57:23

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคุณรภัสวรีญ์ เทียมทันพร ประธานวิสาหกิจบ้านบางวัว และชาวบ้านในพื้นที่ จัดพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์แปรรูป บ้านบางวัว ตำบนไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

                เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. ณ แหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์แปรรูป บ้านบางวัว ตำบนไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคุณรภัสวรีญ์ เทียมทันพร ประธานวิสาหกิจบ้านบางวัว ผู้ดูแลแหล่งเรียนรู้ และชาวบ้านในพื้นที่ จัดพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์แปรรูป บ้านบางวัว ตำบนไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วม อาทิเช่น พัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี พัฒนาชุมชนอำเภอบางระจัน สำนักงานปกครองท้องถิ่น คณะอาจารย์โรงเรียน กศน. บางระจัน เป็นต้น ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทำการวิจัยบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย โดยมหาวิทยาลัยได้นำเอาองค์ความรู้จากงานวิจัยบริการวิชาการสู่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์แปรรูป บ้านบางวัว ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th