หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุมวิชาการระดับชาติ > การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 10
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 10

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-09-17 10:23:08

Event Date : 2020-11-27

Submission Deadline : 2020-09-04

Venue : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

Website : https://grad-research.stou.ac.th/page/Showdata.aspx?idindex=10000

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สู่สาธารณชน และเปิดโอกาส    ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานทางการวิจัยโดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ รวมถึงอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปได้นำเสนอผลงานวิจัย รูปแบบการนำเสนอผลงานแบบบรรยายทางออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม MS teams นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก สามารถใช้หลักฐานจากการนำเสนอผลงานวิจัยเป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งทางภาครัฐและเอกชน ในการนำเสนอผลงานวิจัย

2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางด้านการวิจัย ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ 

 

ลักษณะผลงานวิจัยและการเสนอผลงาน

1. เป็นผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ในระหว่าง การดำเนินการที่ยังไม่เคยตีพิมพ์หรือนำเสนอผลงานดังกล่าวเสนอในการประชุมวิชาการใดมาก่อน

2. เป็นผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่อยู่ในขอบข่ายของหัวข้อ ดังนี้ 

  1) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  2) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  3) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

3. การนำเสนอผลงานแบบบรรยายทางออนไลน์ โดยใช้เวลาในการนำเสนอ 15 นาที ทั้งนี้ผู้นำเสนอจะนำเสนอโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

 

Organized by : สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


ข้อมูลจาก http://www.conferenceinthai.com/