เอกสารฝ่ายวิจัยและเผยแพร่รายการเอกสารDownload
1. แบบยื่นขอทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภทชุดโครงการ (ว. 1 ช.) 2562Download
2. แบบยื่นขอทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภทโครงการเดี่ยว (ว. 1 ด.) 2562Download
3. มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ใช้แนบในระบบ NRMS) 2562Download
4. จรรยาบรรณนักวิจัย4.Researcher_ethics.pdf
5. เกณฑ์การประเมิน และระดับคุณภาพงานวิจัยDownload
6. คำแจ้งข้อมูลการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์6.คำแจ้งข้อมูลการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์.doc
7. คู่มือ_NRMS_ทุนแผ่นดิน_นักวิจัย
7.คู่มือ_NRMS_ทุนแผ่นดิน_นักวิจัย171258.pdf
8. คู่มือใช้งาน Google Scholar TCI SJR Scopus8.คู่มือใช้งาน Google Scholar TCI SJR Scopus.pdf
9. คู่มือการใช้งานระบบวิจัยออนไลน์ (สำหรับผู้วิจัย)9.คู่มือการใช้งานระบบวิจัยออนไลน์ (สำหรับผู้วิจัย).pdf
10. ประกาศ กพอ.เกณฑ์การพิจารณาวารสาร10.ประกาศ กพอ.เกณฑ์การพิจารณาวารสาร.pdf
11. ภาคผนวก 13 จริยธรรมในมนุษย์11.ภาคผนวก 13 จริยธรรมในมนุษย์.pdf
12. หลักเกณฑ์เงินรางวัลการจดสิทธิบัตร12.หลักเกณฑ์เงินรางวัลการจดสิทธิบัตร.pdf
13. หลักเกณฑ์การนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศ ต่างประเทศ13.หลักเกณฑ์การนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศ ต่างประเทศ.pdf
14. คู่มือการจัดทำรายงานวิจัย14.คู่มือการจัดทำรายงานวิจัย.doc
15. แบบฟอร์มรายงานการเงินงบแผ่นดินreport_budget_nrct.doc
16. แบบฟอร์มรายงานการเงินงบรายได้
report_budget_university.doc
17. ตารางงบประมาณเพื่อแจงรายละเอียดงบประมาณbudget2017.pdf
18. ข้อปฏิบัติในการจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยevidence to contact.pdf
19. แบบรายงานผลการดำเนินงานวิจัยบูรณาการฯ ปีงบประมาณ 60แบบรายงานผลการดำเนินงานวิจัยบูรณาการฯ ปีงบประมาณ 60.doc
20. เอกสาร SSRU Articles Citation from 2010 – 2016 in Scopus DatabaseSSRU SCOPUS DATABASE.pdf
21. คู่มือการรายงานผลการวิจัยในระบบ NRMSคู่มือ NRMS Ongoing Postaudit.pdf
22. คู่มือการจัดทำเล่มโครงการวิจัย R2R ประจำปี 2561คู่มือการจัดทำเล่มโครงการวิจัย-R2R.doc