เอกสารฝ่ายวิจัยและเผยแพร่



รายการเอกสารDownload
1. แบบยื่นขอทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภทชุดโครงการ (ว. 1 ช.) 2562Download
2. แบบยื่นขอทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภทโครงการเดี่ยว (ว. 1 ด.) 2562Download
3. มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ใช้แนบในระบบ NRMS) 2562Download
4. จรรยาบรรณนักวิจัย4.Researcher_ethics.pdf
5. เกณฑ์การประเมิน และระดับคุณภาพงานวิจัยDownload
6. คำแจ้งข้อมูลการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์6.คำแจ้งข้อมูลการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์.doc
7. คู่มือ_NRMS_ทุนแผ่นดิน_นักวิจัย
7.คู่มือ_NRMS_ทุนแผ่นดิน_นักวิจัย171258.pdf
8. คู่มือใช้งาน Google Scholar TCI SJR Scopus8.คู่มือใช้งาน Google Scholar TCI SJR Scopus.pdf
9. คู่มือการใช้งานระบบวิจัยออนไลน์ (สำหรับผู้วิจัย)9.คู่มือการใช้งานระบบวิจัยออนไลน์ (สำหรับผู้วิจัย).pdf
10. ประกาศ กพอ.เกณฑ์การพิจารณาวารสาร10.ประกาศ กพอ.เกณฑ์การพิจารณาวารสาร.pdf
11. ภาคผนวก 13 จริยธรรมในมนุษย์11.ภาคผนวก 13 จริยธรรมในมนุษย์.pdf
12. หลักเกณฑ์เงินรางวัลการจดสิทธิบัตร12.หลักเกณฑ์เงินรางวัลการจดสิทธิบัตร.pdf
13. หลักเกณฑ์การนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศ ต่างประเทศ13.หลักเกณฑ์การนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศ ต่างประเทศ.pdf
14. คู่มือการจัดทำรายงานวิจัยคู่มือจัดทำเล่มวิจัย.doc
15. แบบฟอร์มรายงานการเงินงบแผ่นดินreport_budget_nrct.doc
16. แบบฟอร์มรายงานการเงินงบรายได้
report_budget_university.doc
17. ตารางงบประมาณเพื่อแจงรายละเอียดงบประมาณbudget2017.pdf
18. ข้อปฏิบัติในการจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยevidence to contact.pdf
19. แบบรายงานผลการดำเนินงานวิจัยบูรณาการฯ ปีงบประมาณ 60แบบรายงานผลการดำเนินงานวิจัยบูรณาการฯ ปีงบประมาณ 60.doc
20. เอกสาร SSRU Articles Citation from 2010 – 2016 in Scopus DatabaseSSRU SCOPUS DATABASE.pdf
21. คู่มือการรายงานผลการวิจัยในระบบ NRMSคู่มือ NRMS Ongoing Postaudit.pdf
22. คู่มือการจัดทำเล่มโครงการวิจัย R2R ประจำปี 2561 (5 บท)คู่มือจัดทำรายงานผลการวิจัย R2R ปีงบประมาณ 2561.docx
23. คู่มือการจัดทำเล่มโครงการวิจัย R2R ประจำปี 2561 (5 หัวข้อ)คู่มือการจัดทำเล่มโครงการวิจัย R2R ประจำปี 2561 (5 หัวข้อ)
24. คู่มือนักวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562คู่มือนักวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562
25. เอกสารประชุมชี้แจงการขอทุนอุดหนุนงานวิจัย วันที่ 25 เมษายน 2561เอกสารประชุมชี้แจงการขอทุนอุดหนุนงานวิจัย วันที่ 25 เมษายน 2561
26. รายชื่อบทความที่ต้องส่งเสริมให้ได้รับการอ้างอิงpaper to cite update.pdf
27. บทความที่ต้องส่งเสริมให้ได้รับการอ้างอิงบทความที่ต้องส่งเสริม
เอกสารประกอบการขอทุนอุดหนุนงานวิจัย งบรายได้ประจำปี 2562 งบแผ่นดินปี 2563

แบบฟอร์มงบรายได้

1. แบบยื่นขอทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภทโครงการเดี่ยวtemplateResearchProject63G1-3 (ว1ด) รายได้.docx
2. แบบยื่นขอทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภทชุดโครงการtemplateResearchProgram63 (ว1ช) รายได้.docx
3. คำอธิบายเป้าหมายของผลผลิต/เป้าหมายของผลลัพธ์/ผลกระทบคำอธิบาย.pdf
แบบฟอร์มงบแผ่นดิน

1. แบบเสนอแผนบูรณาการ (ปรับปรุง 16/10/2561)แบบเสนอแผนบูรณาการ.docx
2. แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย)  (ปรับปรุง 16/10/2561)แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย).docx
3. แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4  (ปรับปรุง 16/10/2561)
แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4.docx
4. แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ  (ปรับปรุง 16/10/2561)แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ.docx
5. มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย) (ปรับปรุง 16/10/2561)มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย).docx
6. Concept Proposal แผนบู63 (ปรับปรุง 13/09/2561)Concept Proposal แผนบู63_update.docx
7. แบบสรุปโครงการแบบสรุปโครงการ.docx
8. ร่าง แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมปี 2563ร่าง แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมฯ 2563.pdf
9. นิยาม SRLนิยาม SRL.pdf
10. นิยาม TRLนิยาม TRL.pdf
11. คู่มือการเขียน Concept Proposalคู่มือ Concept Proposal.docx
12. คู่มือการเขียน เแบบสรุปโครงการคู่มือ เแบบสรุปโครงการ.docx
13. คู่มือ NRMS เสนอของบบูรณาการ 63_passkey สำหรับ ผอ.แผนคู่มือ NRMS เสนอของบบูรณาการ 63_passkey สำหรับ ผอ.แผน.pdf
ภาคผนวก

1. นโยบายเป้าหมายของรัฐบาลนโยบายเป้าหมายของรัฐบาล.pdf
2. นิยามเกี่ยวกับการวิจัยนิยามเกี่ยวกับการวิจัย.pdf
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12.pdf
4. ยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติ.pdf